730 176 081info@oriontrebic.cz
 

KategorieReklamační řád

Reklamační řád
Prodávající je Drahomír Klement s.r.o., Lavického 393, 674 01 Třebíč, IČ: 05936098 s provozovnou na adrese Karlovo náměstí 53/42, 674 01 Třebíč.
 
Kupující je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 
Prodávající dodává Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 
I. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Vyskytne – li se u zakoupeného zboží vada ve dvouleté lhůtě a kupující ji bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu, náleží kupujícímu nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list.
 
II.     Místo uplatnění reklamace
Zboží lze reklamovat a stížnosti podávat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese:
Drahomír Klement s.r.o.
Domácí potřeby Orion
Karlovo náměstí 53/42
674 01 Třebíč 
 
III.     Rozsah odpovědnosti za vady
Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

pokud věc byla prodána pro tuto vadu za nižší cenu
vada vznikla běžným opotřebením, nebo pokud ji kupující sám způsobil
pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce při poškození zboží živelnou událostí.
 
IV.      Nároky z odpovědnosti za vady 

1.  Kupující má zejména právo:
na přiměřenou slevu z kupní ceny, na bezplatné odstranění vady, nebo nebo na dodání nové věci bez vad, nemá-li koupená věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené
na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, a to i v případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže
 
2.  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
V.     Lhůty pro vyřízení reklamace
Reklamaci včetně odstranění vady ORION vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů spojených s doručením zboží k prodejci  v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Náklady budou uhrazeny dle platného ceníku České pošty.

VI.     Hygienické zásady
Zboží musí být k reklamaci předloženo úplné a v řádném stavu, který neodporuje běžným hygienickým zásadám.